Povinnost instalace dálkových odečtů měřidel s účinností od 1.1.2022 dle zákona č.362/2021Sb.!

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V minulých týdnech proběhla aktualizace Zákona č. 362/2021 Sb. s účinností od 1.1.2022.
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

>>> přehled vodoměrů s dálkovými odečty pro bytové domy <<<

>>> přehled kompaktních měřičů tepla (kalorimetrů) s dálkovými odečty pro bytové domy <<<

>>> přehled indikátorů na radiátory s dálkovými odečty pro bytové domy <<<

Důležité odstavce z aktualizovaného Zákona 362/2021 Sb.

Texty ze zákona, které Vás zajímají pro splnění povinností:

ČL. V

§ 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:

„(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) nemusí být splněny v případě

a) budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,

b) budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu, (Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.)

c) víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,

d) budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu. (Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.)"

Prakticky od 1.1.2022 platí, že pokud jsou v bytovém domě stanovená měřidla, tedy vodoměry na teplo vodu, kalorimetry (kompaktní měřiče tepla) nebo přístroje registrující tepelnou energii jako poměrové indikátory na radiátorech nebo teplotní senzory, musí být jejich instalace v souladu s tímto novým požadavkem na dálkové odečty s minimální měsíční frekvenci odečtů.

 (11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

 (12) Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Pokud i Vás čeká v brzké době výměna měřidel, je vhodné se již tímto zabývat a vybrat systém dálkových odečtů s minimálním intervalem mezi jednotlivými odečty alespoň 1x za měsíc! Některé systémy dálkových odečtů v současné době neumí splnit tento požadavek. Přitom je měsíční frekvence odečtů naměřených hodnot z vodoměrů a měřičů tepla a registrujících přístrojů velice důležitá, neboť v brzké době má dojít ke chválení odečtů právě s minimální frekvencí 1x za měsíc.

>>> Více o povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel a stažení celého znění tady <<<