Instalace kontrolního vodoměru aneb neplaťte za vodu vodárně, kterou Vám Vám nebyla dodána

Kontrolní vodoměr se zaplatí téměř okamžitě

DOPORUČENÍ PRO SVJ – Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc!

Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodoměru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, který se přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme během pár dnů, že platíte zbytečně. Poté si stačí Vaše peníze „jen vyzvednout“ u vodárny. Jak to přesně udělat se dozvíte v článku.

Obecně: Vodárenský vodoměr instalovaný na vstupu do bytového domu je fakturační měřidlo. Je to tzv. stanovené měřidlo, na které se vztahuje platnost ověření 6 let dle Zákona o metrologii. Tento vodoměr v průběhu 6 let Vám měří protékající studenou vodu a dle odebraného množství Vám dodavatel vody fakturuje. Jako SVJ za tuto fakturu platíte. Jak víte, že to nemá být méně? Třeba o 20%, 30%? Bohužel i to, je realita!

Jak je možné, že hodnota naměřená patním vodoměrem není správná?

Musíme mít na paměti: Vodoměr je měřidlo, a aby plnilo svoji funkci měřidla, musí nejlépe měřit vše, co proteče. Proto je důležitá přesnost a správný navrhovaný průtok. A když už vodoměr měří přesně, tak musí měřit v požadované toleranci dle vyhlášky. U vodoměru na studenou vodu v toleranci ± 5% (mezi průtokem Q1 a Q2) a ± 2% (mezi průtoky Q2,Q3 až Q4). Vodoměr by neměl měřit třeba o 20% nebo 30% více než skutečně proteče, ale i to se může lehce stát, stává se v průběhu 6 let.

Hlavním důvodem je kvalita vody

V bytových domech se nejvíce používají vícevtokové vodoměry jako patní měřidla, která svým rozsahem průtoku pokrývají odběr vody ve většině bytových domů. Výhodou těchto vodoměrů je, že mají vysokou přesnost měření, ale v ideálních podmínkách. Na provozní podmínky těchto vodoměrů má vliv právě kvalita vody, konkrétně mechanické nečistoty ve vodě a vodní kámen. A to i přes skutečnost, že vodárna má ve své distribuční soustavě hrubé filtry nečistot.

komora-vicevtoky-vodomer-maddeo-160x300

V konstrukci těchto vodoměrů je totiž tzv. rozváděcí kolo - komora, která je vložena do celoobvodového sítka. V této komoře je umístěno lopatkové kolo - turbínka. Funkce rozváděcího kola spočívá v rozdělení proudu vody do několika menších proudů, které vtékají přes rozváděcí kolo na turbínku, rovnoměrně rozložených po celém obvodu, skrz otvory (kanálky, trysky) v komoře.

V případě ucpání jedné nebo více trysek v komoře proudí průtok vody další průchodnou tryskou. Výsledkem je, že se lopatkové kolo točí rychleji a přitom odběr vody uživateli je stejný jako v případě plně průchodných trysek. A další procenta za vodu ve prospěch vodárenské společnosti jsou na světě, přesněji na Vaší faktuře.


Využili jste už v minulosti přezkoušení vodárenského vodoměru na zkušebně? To je POSTUP navrhovaný dodavatelem vody!

Pokud ano, tak průběh byl takový:

  • Nahlásili jste, že nesouhlasíte s naměřeným stavem na patním vodoměru
  • Přijel pracovník vodáren, vyměnil vodoměr za jiný
  • Vodárenská společnost předá Váš reklamovaný vodoměr svému obchodnímu partnerovi, zkušebně
  • Autorizované středisko (zkušebna) provede zkoušku, při které přezkouší vodoměr
  • Obdrželi jste výsledek formou protokolu o přezkoušení, pokud bylo uvedeno „Nevyhovělo“ určitě se budete radovat, ale pokud bylo na protokolu „Vyhovělo“ veškeré náklady platíte

Důležité upozornění: Při demontáži vodárenského vodoměru, může dojít k vyklepání nečistot, zmenšení objemu nečistot díky vyschnutí a odlepení od povrchu vodoměru, přepravou k vytřesení usazenin. Výsledkem je, že se demontovaný vodoměr na zkušebnu dostane v jiném, mnohdy v lepším stavu než byl u Vás na domě. Sami zvažte, zda je to prokazatelný postup...

Nejprokazatelnější způsob je přezkoušení inspektorem ČMI přímo u Vás v domě! POSTUP navrhovaný pro SVJ! 

Přípravu místa pro inspektora ČMI zařídíme!

Není nic prokazatelnějšího, než přezkoušet a otestovat vodoměr v podmínkách, v kterých skutečně pracuje, tedy u Vás v domě. Přezkoušení vodárenského vodoměru se provede inspektorem ČMI (Český metrologický institut) za přítomnosti pracovníka dodavatele vody kvůli prokazatelnosti výsledku zkoušky.

Při tomto způsobu přezkoušení nedojde k manipulaci s vodárenským vodoměrem, a tak ve vodoměru zůstane vše (nečistoty, nánosy,..) co by mohlo ovlivnit nebo ovlivňuje jeho přesnost měření. Průběh zkoušky probíhá tak, že se uzavře přívod do domu a přes připravený „T –kus“ inspektor ČMI napojí etalonové měřidlo.

Důležité pro srovnání: Provedená zkouška a její výsledek odpovídá skutečnosti a reálným provozním podmínkám fakturačního (vodárenského) vodoměru přímo na potrubí.

Ptáte se, kdy přezkoušení vodárenského vodoměru provést? Když rozdíl mezi vodárenským a kontrolním vodoměrem bude větší než 10%!

Kontrolní vodoměr je Váš hlídač faktury za vodu!

Kontrolní vodoměr je měřidlo, které se instaluje za patní vodoměr, tedy na potrubí, které je už v majetku SVJ. Hlavní funkcí kontrolního vodoměru je Vám výboru SVJ prokázat rozdíl mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměrem a zjistit, ukázat Vám, okamžik rozdílu větší než je 10%, aby jste si mohli sjednat přezkoušení od ČMI.

V případě požárního rozvodu se kontrolní vodoměr instaluje až za odbočku k požárnímu odběru. Mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměr je potřeba nainstalovat „T-kus“ pro přezkoušení inspektorem ČMI. Dále je vhodné do tohoto úseku umístit i filtr mechanických nečistot s proplachem, např. filtr FSMad, díky kterému si jednak ochráníte bytové vodoměry, ale především vodu, kterou konzumujete. Zároveň voda zbavená mechanických nečistot Vám prodlouží životnost vodovodních baterií, praček, myček a dalších prvků ve vodovodní soustavě.

 

1. obr.: Kontrolní ultrazvukový vodoměr pro instalaci za patní fakturační vodoměr

2. obr.: Ultrazvukový vodoměr s T-kusem, sestava

Aby kontrolní vodoměr plnil správně svoji funkci, nelze použít běžně používané standardní vodoměry vícevtoké konstrukce. Při případném jejich použití nelze určit, který měří správně. Proto používáme jako kontrolní vodoměry ultrazvukové konstrukce, které nemají mechanické rotující části a spotřebu vody měří na přesném ultrazvukovém principu. Výsledky z terénu jasně prokazují, že po mnoha ověřovacích zkouškách byly naměřené údaje kontrolním ultrazvukovým vodoměrem prakticky odpovídající hodnotám naměřeným pomocí ověřovacího etalonu pracovníka ČMI.

Účelem kontrolního vodoměru je bez prodlení informovat odběratele vody o tom, že vodárenský vodoměr začal měřit špatně, a tím ušetřit mnoho peněz za zbytečně vysoké faktury za odběr vody. Reklamaci vodoměru a ověření jeho funkci inspektorem ČMI doporučujeme právě na základě výsledku porovnání naměřených hodnot vodárenským vodoměrem a vodoměrem kontrolním. Kontrolní ultrazvukový vodoměr má životnost 16 let (baterie) a lze řici, že jde o velmi výhodnou a často rychle návratnou investici.

Příklad instalovaného kontrolního vodoměru: Lokalita Praha 9, SVJ, týden 19, rok 2017.

  • Po 7 dnech měření patního vodoměru je stav 58 m3.
  • Po 7 dnech měření kontrolním ultrazvukovým vodoměrem je stav 45 m3.

Rozdíl je 13 m3, tedy 28,8% za pouhých 7 dní!

>>> Poradíme vám, kontaktujte nás <<<